. Line
Line

ท่านสามารถทำการอ่านรายละเอียดของหวยลาและทำการเลือกหมายเลขที่ท่านคิดว่าจะได้รับรางวัลได้ดีที่สุด หรื

แตก 3 1040x1040 1

หวยลาวเป็นการพนันที่มีอยู่ในประเทศลาว ซึ่งเป็นการพนันที่มีอยู่นานมาก มีการพนันที่ทำอยู่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 ซึ่งมีการพนันผ่านทางร้านค้าที่ชื่อว่า “ร้านหวย” โดยร้านหวยจะมีการออกรางวัลทุกวัน ซึ่งจะมีรางวัลที่ระดับต่างๆ ตั้งแต่รางวัลที่ระดับต่ำสุดจนถึงรางวัลที่ระดับสูงสุด ซึ่งรางวัลที่ระดับสูงสุดจะออกทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการพนันที่ชื่อว่า “หวยลาวประจำวัน” ซึ่งมีการออกรางวัลทุกวัน ซึ่งรางวัลที่ระดับต่ำสุดจะเริ่มต้นที่ 1 กิโลกรัม รางวัลที่ระดับสูงสุดจะออกได้ถึง 50 กิโลกรัม และยังมีการพนันที่ชื่อว่า “หวยลาวรายปี” ซึ่งมีการออกรางวัลทุกปี ซึ่งรางวัลที่ระดับต่ำสุดจะเริ่มต้นที่ 1 ล้านกิโลกรัม รางวัลที่ระดับสูงสุดจะออกได้ถึง 500 ล้านกิโลกรัม ซึ่งการพนันที่ชื่อว่า “หวยลาว” นั้นยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องมาอย่างไม่รู้จบถึงปัจจุบันEBET 999x273 1

1. ผู้เล่นต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ และต้องมีบัตรประชาชนที่ถูกต้องของลาว

2. ผู้เล่นสามารถซื้อตั๋วหวยลาวที่ร้านขายหวยของลาวที่มีอยู่ในประเทศ หรือจากร้านขายหวยออนไลน์ที่ใช้บริการหวยลา

3. ผู้เล่นสามารถซื้อตั๋วหวยลาวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตั๋วหวยชุด ตั๋วหวยรายวัน และตั๋วหวยรายเดือน

4. ผู้เล่นสามารถเล่นหวยลาวโดยการเลือกหมายเลขที่ต้องการในช่องที่กำหนดไว้ในตั๋วหวยที่ซื้อ

5. สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลหวยลาวได้ที่ร้านขายหวยลาว และยังสามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลหวยลาวได้ที่เว็บไซต์ของลาวโดยการค้นหาหมายเลขที่ซื้อ

หวยลาวประกาศรางวัลที่ได้รับในงวดวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยแรกรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลที่หนึ่ง โดยทายผลผู้ชนะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 2,000,000 ลาวกวาง รางวัลที่สองและรางวัลที่สามได้รับเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 1,500,000 ลาวกวาง และรางวัลที่สี่ได้รับเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 1,000,000 ลาวกวาง รวมทั้งหมดจำนวน 5,500,000 ลาวกวาง โดยมีผู้เข้าร่วมการทายผลทั้งหมดทั้งหมดจำนวน 5 คน และผู้ชนะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดจำนวน 2,000,000 ลาวกวาง ที่ทายผลถูกต้องได้รับเงินรางวัลทั้งหมด รวมทั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหวยลา