. Line
Line

Naza เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของมาเลเซีย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และด้านก

AG Gamming 999x273 1

Naza (แนซ่า) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1975 โดยนายกูลาร์ด มอร์ทินกราฟ บริษัทนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดยานยนต์ของประเทศไทย โดยทาง Naza ได้เริ่มนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ เช่น รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งรถยนต์จากประเทศอิสราเอล และประเทศอังกฤษ โดยทาง Naza ยังได้นำเข้ารถยนต์ที่มีคุณภาพดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่มีราคาถูก หรือรถยนต์ที่มีราคาสูง ทาง Naza ยังได้มีกิจกรรมทางการตลาดที่สำคัญอย่างการจัดงานรถยนต์ที่ทันสมัย และการจัดงานเกี่ยวกับการให้บริการหลังการขายสำหรับลูกค้าทุกท่าน ทาง Naza ยังได้เป็นผู้นำด้านการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทาง Naza ยังได้รับการยอมรับจากลูกค้าทุกท่านที่เลือกใช้บริการของทาง Naza เป็นอย่างดี10 800x800 1

1. ทุกคนที่เล่น Naza ควรจะใช้ความระมัดระวังในการเล่นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

2. ทุกคนที่เล่น Naza ควรจะรู้จักและใช้กฎการที่ชัดเจนในการขับขี่

3. ในการใช้ Naza ทุกคนควรจะรักษาระยะห่างระหว่างตัวที่สนับสนุนให้เพียงพอ

4. การใช้ Naza ทุกคนควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด

5. ในการใช้ Naza ทุกคนควรจะรักษาความปลอดภัยให้มั่นใจได้ว่ามีระยะทางที่เพียงพอที่จะทำการจัดการได้อย่างปลอดภัย

6. ทุกคนที่เล่น Naza ควรจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้งานให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นทำงานอย่างถูกต้อง

7. ทุกคนที่เล่น Naza ควรจะทำการล้างและตรวจสอบอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนการใช้งานเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นEBET 999x273 1

Naza Group, a Malaysia-based automotive group, recently unveiled the Naza Xtron, its latest electric vehicle. The Naza Xtron, which is the first electric vehicle from the group, is a four-seater SUV with a range of up to 200km and a top speed of 140km/h.

The Naza Xtron is powered by a 50kWh lithium-ion battery and is equipped with a single-speed transmission. It also features a regenerative braking system and an advanced safety system with multiple airbags.

The Naza Xtron will be available in two variants, the Standard and the Plus. The Standard variant is priced at RM 149,999 (about US$37,000) while the Plus variant is priced at RM 169,999 (about US$42,000).

The Naza Xtron is expected to be available in Malaysia in late 2021. The company also plans to launch the vehicle in other Southeast Asian countries in the near future.