. Line
Line

1. ฝากเงินทุกวัน รับเงินทุกวัน ด้วยการฝาก 5 บาท รับ 30 บาท ทุกวัน 2. ฝากเงินทุกวัน รับเงินทุกเดือน ด้วยการฝาก 5

300 800x800 1 บาท

การฝาก 5 บาท เพื่อรับ 30 บาท เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นประจำที่ทำขึ้นกันในชุมชนที่ชื่อว่า "การฝาก 5 บาท และรับ 30 บาท" การฝาก 5 บาท นั้นถือเป็นการฝากเงินที่จะรับผลตอบแทนที่ดีกว่าทั่วไป ซึ่งทำให้มีคนที่สนใจในการฝากเงินด้วยวิธีนี้ ทั้งนี้ การฝาก 5 บาท และรับ 30 บาท นั้นมีการทำธุรกรรมที่ทำให้ผู้ที่ฝากเงินได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งทำให้เงินที่ฝากมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การฝาก 5 บาท และรับ 30 บาท นั้นจะมีผลทำให้ชุมชนมีสุขภาพทางการเงินและชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเพิ่มรายได้ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพFree Spin 768x768 1 บาท

1. ผู้เล่นต้องฝากเงินเข้าบัญชีของเกมอย่างน้อย 5 บาท
2. ผู้เล่นจะได้รับเงินเพิ่มอัตราส่วน 30 บาท สำหรับการฝาก 5 บาท
3. ผู้เล่นจะต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. ผู้เล่นต้องทำการฝากเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์
5. ผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์ที่จะถอนเงินออกจากบัญชีทันที และไม่จำกัดจำนวนDream Gamming 999x276 1 บาท

1. ธนาคารกรุงไทยเปิดรับลูกค้าที่สนใจฝากเงินในโปรโมชั่นพิเศษ "ฝาก 5 บาท รับ 30 บาท" เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่ไม่มีรายได้อย่างทั่วไป

2. กรุงไทยแจ้งเตือนลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นฝาก 5 บาท รับ 30 บาท ว่าการฝากเงินนั้นไม่จำกัดเฉพาะการฝากเงินครั้งเดียว แต่ลูกค้าสามารถฝากเงินในช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้

3. กรุงไทยยังมีการรับฝากเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้าที่ฝากเงินในโปรโมชั่นฝาก 5 บาท รับ 30 บาท

4. กรุงไทยยังมีการรับฝากเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าสำหรับลูกค้าที่ฝากเงินในโปรโมชั่นฝาก 5 บาท รับ 30 บาท

5. กรุงไทยยังมีการรับฝากเงินที่มีโปรโมชั่นพิเศษที่จะช่วยให้ลูกค้าที่ฝากเงินในโปรโมชั่นฝาก 5 บาท รับ 30 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมLINK:
ฝาก 5 บาท รับ 30